PrevNext
 •  مهندسین مشاور آسمان برج کارون

 • چرا باید آسمان برج کارون را انتخاب کنید؟

 •   تعییــن و بکارگیــری معیارهــا و شــاخص هــای مناســب جهــت ارتبــاط بــا کارفرمایــان 

  بازنگری و بهبود راه های برقراری ارتباط مؤثر با کارفرمایان
  تشریح جایگاه و اهداف برقراری ارتباط مؤثر
  آموزش و ارتقای آگاهی پرسنل مشاور
  بکارگیری نیروهای انسانی مستعد با روابط عمومی بالا

 • ایجــاد سیســتم هــای اطلاعاتــی و فــن آوری در ســطح شرکــت

  حرکــت در راســتای بکارگیــری روش هــا و فــن آوریهــای جدیــد بــه منظــور افزایــش ارزش افــزوده بــرای طــرح هــای در دســت مطالعه
  توســعه و بکارگیــری ابزارهــای دســتیابی بــه دانــش و تکنولــوژی روز دنیــا
  - ســازماندهی و توســعه اســتانداردهای منابــع اطاعاتــی، فنــی و کاربــردی در پــروژه هــا
  اســتفاده از تجربیــات درون ســازمانی و بــرون ســازمانی جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی
  ارائــه خدمــات مطابــق بــا برنامــه زمانبنــدی و جلوگیــری از تکــرار کارهــای انجــام شــده

 • ایجاد و بکارگیری سیستمهای کنترل و ثبت اطلاعات پروژه ها

  بکارگیری روش ها و نرم افزارهای کنترل پروژه
  بکارگیــری ســرمایه هــای اطاعاتــی مؤثــر بــر بهینــه ســازی مطالعــات و نظــارت بــر اجــرای پــروژه هــا
  آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی در تخصــص هــای کنتــرل پــروژه و فــن آوری اطاعــات
  بازنگری مستمر سیستم های اطاعاتی پروژه ها

 • بکارگیری مدیریت منابع انسانی

  بهــره منــدی از سیســتم هــای آموزشــی ضمــن خدمــت بــا هــدف ارتقــاء ســطح کیفــی و توانمندســازی پرســنل
  برنامــه ریــزی اصولــی در بهبــود تدریجــی ســطح انگیــزش و رضایتمنــدی پرســنل
  تفویــض اختیــارات و تمرکــز زدایــی بــا توجــه بــه صاحیــت و توانایــی هــای پرســنل

.

 • شرکت مهندسین مشاور آسمان برج کارون در سال ۱۳۸۶ تـأسیس و با هدف پیاده سازی ایده های نوین در طراحی پروژههای مهندسی آغاز بکار نمود. توسعه و کاربرد روشهای هوشمند و بهینه سازی ریاضی جهت بهبود کیفی و اقتصادی پروژه ها در زمان ساخت و بهره برداری قلب تپنده مطالعات این شرکت را تشکیل می دهد.

  بر این باوریم همیشه راه بهتری وجود دارد.

  - علی احمدی نجل -

——————————————————رسته های تخصص—————————————————

 

——————————————————–زمینه های فعالیت—————————————————–

 

مطالعات

امور مطالعات مسئولیت ایجاد هماهنگی میان سیاستهای کلی شرکت و دیدگاه های کارفرمایان در جهت دستیابی به اهداف از پیش طرح ریزی شده را عهده دار است. در این راستا، شناخت کار و تفویض مسئولیت بین پرسنل، هماهنگی جلسات در داخل و خارج شرکت، کنترل ومدیریت پروژه، آموزش و ارتقاء سطح دانش نیروهای فنی، شناسایی و جذب نیروهای فنی مجرب و به روز رسانی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مجموعه از مهمترین اهداف پیش روی امور مطالعات این مهندسین مشاور محسوب می شوند.

نظارت

امور نظارت عهده دار ایجاد هماهنگی با سیاست های کلی شرکت و کارفرمایان و پیمانکاران در جهت دستیابی به اهداف پیش روی پروژه های عمرانی در زمان اجرا می باشد. تقسیم کار و تفویض مسئولیتهای پرسنل نظارتی، برگزاری جلسات مستمر با سرپرستان طرح، نمایندگان کارفرما و پیمانکار جهت پیگیری روند پیشرفت پروژه و رفع مشکلات احتمالی  ، ایجاد هماهنگی با امور مطالعات، ارتقاء سطح دانش فنی نیروهای نظارتی و شناسایی و جذب مهندسین مجرب مرتبط با هر پروژه از مهمترین اهداف این امور محسوب می شوند.

تحقیق و توسعه

مدیریت و گروه همکاران این مهندسین مشاور بر این باورند که در هر پروژه مهندسی نیل به طرح های با اعتمادپذیری بالا و با صرفه به لحاظ اقتصادی، دو رکن اساسی در کسب رضایت کارفرما از یکسو و پیش گیری از اتلاف سرمایه های ارزشمند مالی و انسانی کشور از سوی دیگر است. مشخصه اعتماد پذیری بر کارایی یک طرح در زمان بهره برداری دلالت دارد که این مهم با رعایت ضوابط و استانداردهای طراحی و کاربرد روشهای محاسباتی مناسب در زمان مطالعات قابل سنجش و ارتقاء است.

—————————————————افراد کلیدی————————————————

 

.

.

.

.

.

.

.

ما برای انجام پروژه شما آماده ایم!

ارتباط با ما

—————————————————پروژه های اخیر————————————————

 

بررسي تاثير جزر و مد بر رودخانه کارون و زهره
مطالعات بهسازي و علاج بخشي تصفیه خانه سوسنگرد
مطالعات آبياري تحت فشارمنطقه مسکونی سازمان آب و برق خوزستان
علاج بخشی و ارتقاء تصفیه خانه آب دشت آزادگان
نظارت عاليه و کارگاهی بر عمليات احداث خط انـتقال تاسـيسات شهيد کشتکار به روستاهای تحت پوشش آبادان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼج ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺮدان ﺟﻠﻨﮕﺪار و اﻏﺸﺖ ۱ و۲ و ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﺮدان